Pravidlá súťaže „Váš kávový rituál“

1. Základné informácie

1.1 Organizátor súťaže

Obchodné meno: EBENICA COFFEE s.r.o. (ďalej len „organizátor“)
Sídlo: Šúrska 136, 900 01 Modra
IČO: 45 266 077
DIČ: 202 291 3981
Zapísaný v OR SR Okresného súdu BA I., oddiel Sro, vložka 61237/B

1.2 Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 25. 10. 2019 do 27. 10. 2019 vrátane.

1.3 Miesto konania súťaže

Súťaž sa bude konať na sociálnych sieťach Facebook a Instagram podľa pravidiel uvedených nižšie.

2. Účastníci súťaže

Osobou oprávnenou zúčastniť sa súťaže (ďalej len „súťažiaci“) môže byť fyzická osoba (občan) s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území SR, ktorá ku dňu začiatku súťaže dovŕšila vek 18 rokov, je registrovaná na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com, ďalej len „FB“) a/alebo Instagram (www.instagram.com, ďalej len „IG“),  má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FB a/alebo IG účet a splní všetky stanovené podmienky súťaže.

Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FB uvedené na https://www.facebook.com/terms.php ako aj siete IG uvedené na https://help.instagram.com/581066165581870.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Pravidlá súťaže

3.1 Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci:

 • odfotil ako vyzerá jeho kávový rituál
 • verejne zdieľal fotografiu na svojom FB a/alebo IG profile
 • označil spoločnosť EBENICA COFFEE tagom @ebenica_coffee

Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť viac fotografií, a tým zvýšiť svoju šancu na výhru.

Každý súťažiaci môže s jednou a tou istou fotografiou súťažiť súbežne na FB aj na IG, čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každá súťažná fotografia bude do výberu poroty zaradená iba raz, nemôže sa teda stať, že súťažiaci vyhrá s tou istou fotografiou na FB aj na IG.

3.2 Právo vylúčenia zo súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré:

 • zjavne nemajú nijakú súvislosť s témou súťaže,
 • sú vulgárne alebo v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
 • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
 • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR,
 • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými predpismi platnými v SR,
 • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

4. Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie výhier

4.1 Vyhlásenie ocenených súťažiacich

Ocenení súťažiaci (ďalej len „výhercovia“) budú určení porotou zloženou zo zamestnancov organizátora, ktorá vyberie spomedzi všetkých prihlásených súťažiacich najlepšie fotografie.

Zo všetkých súťažiacich na FB vyberie porota 5 výhercov a zo všetkých súťažiacich na IG vyberie ďalších 5 výhercov, spolu 10.

Ohlásenie výhercov súťaže bude zverejnené na FB a IG organizátora. Výhercovia budú priamo kontaktovaní organizátorom na príslušnej sociálnej sieti jednak cez tag na príspevku ako aj cez súkromnú správu.

4.2 Výhra a spôsob jej odovzdania

Každý výherca získa výhru v podobe 220g balíčka kávy Blend X a textilnej tašky. Poskytovateľom výhry je organizátor súťaže.

Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou na náklady organizátora, výlučne na území SR.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade posunie výhru na ďalšieho súťažiaceho v poradí.

4.3 Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5. Ostatné podmienky súťaže

Žiaden zo súťažiacich nie je oprávnený požadovať od organizátora namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie, než je uvedené v týchto pravidlách, ani požadovať dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

O reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si rovnako tak vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania.

Akúkoľvek zmenu organizátor vyhlási na svojej webovej stránke www.ebenica.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.

Organizátor je z technických dôvodov oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.

Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.

Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo výhercovi neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercom vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, v súvislosti s vyhodnotením súťaže ako aj doručením výhry.

Organizátor je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom.

Súťažiaci má právo od organizátora požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, zároveň má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Organizátor bude osobné údaje výhercov uchovávať v rozsahu a na dobu nevyhnutnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

7. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook ani spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook ani Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, a nie je s Facebookom ani Instagramom inak spojená.

V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi. V prípade rozporu medzi textom pravidiel uverejnených na sociálnych sieťach a týchto úplných pravidiel, platí text úplných pravidiel uverejnených na webovej stránke www.ebenica.sk.

V Modre, dňa 23. 10. 2019